Vedtægt

Vedtægt  for foreningen kan downloades i pdf format her

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er eKids-Kilifi – med hjemmesideadressen ekids-kilifi.org

Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune.

§ 2 Formål

Ulandsforeningen er en uafhængig organisation. Foreningen arbejder på at bekæmpe arbejdsløshed, fattigdom og nød blandt de unge i Kenya.

Geografisk arbejder organisationen i det østlige Kenya i kystprovinsen Kilifi.

Det er en væsentlig forudsætning for u-landsforeningen, at alt hjælpearbejde skal være direkte og uden unødig administration.

§ 3 Aktiviteter

  Ulandsforeningen konkrete arbejdsområder er:

 1. Undervisning: I partnerskab med lokal organisation at udbygge og konsolidere driften af et videns – og uddannelsescenter med hovedvægt på IT-uddannelser for unge.
 2. Direkte hjælp: Indsamle, fordele og vejlede i skolemateriel til Primary og Secondary skoler.
 3.  Sponsoraftaler: Administrere sponsoraftaler for elever i Primary eller Secondary skoler, indgået med enkeltpersoner eller grupper.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1 Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2. Medlemskab gælder for et år ad gangen

Stk. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af årsmødet.

Stk. 4 Foreningens medlemmer hæfter ingensinde for foreningens gæld.

Stk. 5 Enhver kan erklære sig som støtteperson uden krav om medlemskab ved henvendelse til foreningen.

§ 5 Økonomi

Stk. 1 Alle foreningens indtægter disponeres af bestyrelsen og bruges til at opfylde foreningens formål samt at sikre foreningens drift og fremtidige aktiviteter.

Stk. 2. Indtægtsgrundlaget for foreningen er driftsstøtte, tilskud, donationer samt kontingentbetaling.

Stk. 3 Foreningen kan ikke indgå økonomiske forpligtelser ud over det årlige budgetterede indtægtsgrundlag.

 

§ 6 Årsmøde

Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Der indkaldes til årsmødet ved opslag på foreningens hjemmeside samt via e-mail til medlemmer.

Årsmødet afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til årsmødet sker med mindst 1 måneds varsel ved opslag på hjemmeside samt skriftlig udsendelse til medlemmerne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Det ordinære årsmøde gennemføres med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Projektgruppers beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleant til bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede er medlemmer, der har betalt kontingent.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 7 Ekstraordinært årsmøde

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinært årsmøde følger reglerne i § 6

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægts ændringer kan ske på ordinære eller ekstraordinære årsmøder. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før årsmødet.

Ændringer i vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal af de fremmødte.

 § 9 Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen der udgøres af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor årsmødet det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand i lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der skal vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen. Der vælges desuden en revisor.

Bestyrelsen nedsætter projektgrupper og kan udsende frivillige hjælpere til Kilifi.

På årsmødet fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde når formand eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 1 uges varsel.

 

§ 10 Projektgrupper

Disse nedsættes af årsmødet eller bestyrelsen til at varetage enkeltprojekter i foreningens regi inden for rammerne af § 2 og § 3.

Det praktiske arbejde i Kilifi udføres af projektgrupper, der med ansvar overfor bestyrelsen, holder hånd om økonomi og kvalitet af givent projekt.

Foreningen udsender frivillige, der en del af året er tilstede i Kilifi for at hjælpe, uddanne og føre tilsyn med projekter.

Projektgrupperne skal i hele processen inddrage lokale i arbejdet, og så vidt det er muligt, gradvist overdrage projekter til lokale.

§ 11 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret – Kassereren udarbejder det årlige drifts- og statusregnskab.

Inden regnskabet fremlægges på årsmødet skal regnskabet revideres af revisor.

§ 12 Tegningsret

Formanden tegner foreningen. Der kan i fornødent omfang udstedes fuldmagt til kasserer og næstformand.

§ 13 Opløsning af foreningen.

Foreningen kan kun opløses på et årsmøde.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Ved foreningens opløsning anvendes foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.

Vedtægt er vedtaget på det stiftende årsmøde afholdt d. 27. oktober 2014

Vedtægt ændret ved årsmødet d. 28. marts 2018